JEDNOSTKI MEDYCZNE

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż tomografu komputerowego typu VCT Light Speed, rok produkcji 2008 - unieważnienie

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16, informuje, iż zmienia ogłoszenie dot. przetargu na sprzedaż używanego tomografu komputerowego Light Speed produkcji GE Medical Systems w zakresie części III "Oferta". Zmianie ulega termin składania ofert oraz e-mail niezbędny do złożenia oferty elektronicznej. Treść zmienionego ogłoszenia jest umieszczona poniżej oraz w załączeniu do niniejszej informacji.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie, ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin, OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż tomografu komputerowego typu VCT Light Speed, rok produkcji 2008.

 

Cena wywoławcza: 100 000,00 zł netto/108 000,00 zł brutto.

Wadium: 5 000,00 zł.

W załącznikach pod treścią ogłoszenia znajdują się wszelkie niezbędne informacje, regulamin oraz dokumentacja dot. przetargu.

 

I. Postanowienia wstępne
Organizatorem przetargu jest:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wyznaczonym terminie oraz złożenie Sprzedającemu oferty.
2. Kupujący ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta powinna być sporządzona w sposób czytelny i przejrzysty oraz zawierać wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Oferta winna być złożona według wzoru określonego w załączniku nr 1. Ofertę będzie się uznawało za ważną, jeśli zawierać będzie wszystkie elementy przewidziane w tym wzorze.
4. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu.
5. Przetarg ofertowy jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki przetargu.

 

II. Przedmiot przetargu
Przedmiotem sprzedaży jest używany tomograf komputerowy typu VCT Light Speed, rok produkcji 2008 – aparat niesprawny od 2023 roku, stwierdzono konieczność wymiany lampy RTG oraz układu chłodzącego.

 

III. Oferta
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1.
Oferta powinna zawierać:
1) cenę zakupu;
2) oświadczenie Kupującego o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, niniejszych warunków przetargu ofertowego oraz wzoru umowy (stanowiący Załącznik nr 2) z deklaracją ich całkowitej akceptacji;
3) nazwę, siedzibę i adres Kupującego;
Oferta winna być sporządzona pisemnie, w języku polskim. Wszystkie dokumenty w językach obcych należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
Oferta oraz wszelkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, opieczętowane oraz datowane.
Gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające zakres pełnomocnictwa, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Cena wywoławcza – 100 000,00 zł netto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
Cena wywoławcza jest ceną netto i zostanie do niej doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT, o ile tak będą stanowiły obowiązujące w dniu sprzedaży przepisy powszechnie obowiązujące.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta na sprzedaż aparatu – tomograf komputerowy – nie otwierać przed 29.01.2024 r. Godz. 14.15” – należy składać w kancelarii Szpitala USK nr 1, 20-081 Lublin, ul. Staszica 16, pokój nr 8 do dnia 29.01.2024 r. do godz. 14:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2024 r. o godz. 14:15 w siedzibie Sprzedającego.
Oferty muszą być złożone w kopercie zaklejonej, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia. Na zamkniętej kopercie należy umieścić informację według wzoru wskazanego powyżej.
Dopuszcza się również złożenie oferty w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail, przesyłając ofertę na adres zbycie@usk1.pl w terminie wyznaczonym powyżej. Oferta powinna być podpisana podpisem elektronicznym, a w razie nie posiadania takiego podpisu przez osobę reprezentującą Oferenta dopuszcza się przesłanie skanu dokumentu podpisanego ręcznie.
Oferty złożone po terminie będą zwracane.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Kupujący.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na zakup aparatu.
Termin związania ofertą: 30 dni.

 

IV. Wadium:
Sprzedający ustala wadium w wysokości 5 000,00 zł, które należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Szpitala nr 39 1130 1206 0028 9001 1320 0004 w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy.
Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu nie zaoferuje ceny nabycia w co najmniej równej cenie wywoławczej tomografu. Wadium przepada również, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy w dniu i miejscu wskazanym przez Sprzedającego i nie dokona zapłaty kwoty zaoferowanej ceny zakupu tomografu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu,
natomiast oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Nie uiszczenie ceny nabycia przez wyłonionego Kupującego, bez usprawiedliwienia dotyczącego sytuacji mającej charakter zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, której strona, działając z najwyższą starannością, nie mogła przewidzieć i/lub uniknąć, lub wadliwe umocowanie jego przedstawicieli do podpisania umowy, upoważnia Sprzedającego do odstąpienia od zawarcia umowy
oraz zatrzymania wadium.

 

V. Kryteria i sposób oceny oferty:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę cena.
CENA – 100%
Wybrana zostanie oferta o najwyższej cenie, przy czym nie niższej niż 100 000,00 zł netto/108 000,00 zł brutto.

 

VI. Postanowienia końcowe
1. Informacja o wyniku przetargu ofertowego zamieszczona zostanie na stronie internetowej Sprzedającego oraz zostanie przesłana Kupującym biorącym udział w postępowaniu.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny na każdym etapie postępowania oraz do przesunięcia terminu składania ofert, zmiany treści ogłoszenia, projektu umowy oraz formularza cenowego. Wszelkie zmiany zamieszczone zostaną na stronie internetowej szpitala.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dalszych rokowań z Kupującym, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
4. W przypadku, gdy rokowania nie przyniosą zadowalających efektów Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.
5. W sytuacji, gdy Kupujący złożą oferty zawierające identyczną ceną Sprzedający przeprowadzi z tymi Kupującymi dalsze rokowania lub zaprosi ich do składnia ofert dodatkowych.
6. Tomograf nie jest objęty gwarancją i rękojmią. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte. Kupujący po dokonaniu zakupu w żadnym czasie nie może dokonywać zwrotu tomografu z żądaniem obniżenia ceny lub zwrotu wniesionej zapłaty za przedmiot zakupu bądź składać innych roszczeń wobec Sprzedającego.
7. Wszelkie koszty związane z transakcją kupna sprzedaży, w tym koszty transportu obciążają Kupującego.
8. Zamawiający wymaga podpisania przez Kupującego umowy w maksymalnym terminie 7 dni od jej otrzymania. Sposób podpisania umowy (elektroniczny lub papierowy) zostanie uzgodniony po wyłonieniu Kupującego.

 

UWAGA:
Informację na temat urządzenia można uzyskać pod nr tel. 81/ 53 255 42 w godz. od 8.00 do 14.00.
Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu po wcześniejszym umówieniu terminu (adres e-mail: aparatura@usk1.pl), odbyciu wizji lokalnej. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej należy kontaktować się z użytkownikiem pod numerem 81/ 53 255 42.
Demontaż aparatu leży po stronie Kupującego. Zamawiający dołącza do dokumentacji rzuty pomieszczeń piętra, na którym zlokalizowany jest aparat.

Lublin, 19.01.2024

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie.

 

W załącznikach poniżej znajdują się pliki dot. przetargu.

 

 

Artykuły - pozostałe
Poradnia Laktacyjna przy Zespole Poradni Specjalistycznych na ul. Staszica 14a funkcjonuje jako jedyna przyszpitalna poradnia na terenie Lublina. Pierwsza porada laktacyjna dla pacjentów urodzonych w USK Nr 1 jest bezpłatna. Porad udziela położna
W maju br. w Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie lekarze szkolący się oraz młodzi specjaliści z lubelskich szpitali klinicznych po raz pierwszy wzięli udział w praktycznym szkoleniu z technik operacyjnych pod nazwą Trauma Days. 4.
Z głębokim żalem informujemy, że 20. czerwca 2024 r. zmarł Prof. dr hab. n.med. Tomasz Zubilewicz , wieloletni Kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie. Pan Profesor był nie tylko
Aktualizacja: 08 luty 2024 | Autor: Anna Guzowska