JEDNOSTKI MEDYCZNE

Zaproszenia do złożenia oferty Transport sanitarny

 

Numer postępowania
EG/2740/XVI/2023

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 

Postępowanie przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000,00 zł dla dostaw, usług i robót budowlanych po rozpoznaniu rynku.

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 w Lublinie ul. Staszica 16 zaprasza do złożenia oferty cenowej na :

 

  1. Transport sanitarny wykonywany zespołem ratowniczym w skład którego wchodzą dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w przypadku Nagłego Zatrzymania Krążenia wykonywany pojazdem klasy C zgodnie z normą PN – EN 1789 na rzecz SPSK 1 w lokalizacjach : ul. Głuska 1, Radziwiłłowska 13, Chmielna 1, oraz POZ przy ul . Langiewicza 6,
  2. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi transportowe przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni w tygodniu.
  3. Płatność realizowana będzie przelewem w terminie 60 dni po każdym miesięcznym zrealizowaniu przedmiotu umowy i złożeniu u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załącznikami (zestawieniem, oraz kopiami zleceń transportu).