JEDNOSTKI MEDYCZNE

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Numer postępowania
LD/151/2023
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego NR 1 w Lublinie ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15.04.2011 roku o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. 2023, poz. 991 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 200 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1234 z późn.zm.)


ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w n/w zakresach:


Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych – specjalistycznych badań
laboratoryjnych ( kod CPV 85145000-7 – usługi świadczone przez laboratorium medyczne)


Zakres nr 1 - badania histopatologiczne
Zakres nr 2 - badania molekularne i cytogenetyczne
Zakres nr 3 – badania autoimmunologiczne
Zakres nr 4 – badania mikrobiologiczne
Zakres nr 5 – inne badania laboratoryjne


1. Czas trwania umowy – 36 miesięcy od dnia podpisania umowy
2. Oferta powinna spełniać warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
(SWKO), z którymi można zapoznać się i pobrać ze strony internetowej www.spsk1.lublin.pl
lub w Dziale Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej SPSK Nr 1, ul. Staszica 16,
20-081 Lublin, tel. 81 53-496-43
3. Informacje w sprawie warunków konkursu ofert, projektu umowy, formularza oferty oraz
wymogów udzielającego zamówienia dotyczących realizacji świadczeń zawierają materiały
informacyjne udostępniane
4. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: sierpień 2023 r.
5. Oferty należy składać w kancelarii Szpitala przy ul. Staszica 16 w Lublinie, w dni
powszednie, w godzinach 7.30 – 14.30 na formularzach ofertowych udostępnionych przez
Udzielającego Zamówienia do dnia 8.08.2023 r. godz. 11.00 w zaklejonych kopertach,
z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie...........(wpisać nr zakresu na który składana jest oferta)”
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.08.2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Udzielającego
zamówienia, rozstrzygnięcie nastąpi w ciągu 7 dni od daty złożenia ofert.
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni
8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w całości lub w części,
przesunięcia terminu składania ofert i otwarcia ofert, przesunięcia terminu rozstrzygnięcia
konkursu.
9. Skargi i protesty dotyczące konkursu należy składać w formie pisemnej.

* projekt umowy zmieniono w zakresie § 3 ust. 1 i jego numeracji, § 5 ust. 2 oraz § 8 w dniu 03.08.2023

 

Załączniki: