JEDNOSTKI MEDYCZNE

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Zadanie 1 - Oddział Noworodków, Zadanie 2 - w zakesie położnictwa i ginekologii

 

Numer postępowania
-

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1773)
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:


Zadanie 1. Udzielania przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Noworodków  Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w  Lublinie  - zgodnie z harmonogramem.
 

Zadanie 2. Udzielania przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w Pionie Ginekologiczno-Położniczym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie (tj. Oddziale Położnictwa i Patologii Ciąży, Oddziale Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej, Poradni Ginekologiczno-Położniczej Lublinie)  - zgodnie z harmonogramem.

•    Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
•    Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert będą udostępniane w budynku Dyrekcji SPSK Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16 (pokój nr 10) w godz. 8 – 14 oraz na stronie internetowej www.spsk1.lublin.pl
•    Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie  z  adnotacją: Zadanie 1. - „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Noworodków w SPSK Nr 1  w  Lublinie”, Zadanie 2. - „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń  zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w Pionie Ginekologiczno-Położniczym SPSK Nr 1 w Lublinie”,   w Kancelarii Szpitala (budynek Dyrekcji, pokój nr 8) do dnia 26 stycznia 2022 r. do godz. 12.00. Nr  1 (budynek Dyrekcji,  pokój nr 10), Lublin, ul. Staszica 16, o godz. 12.30.
•    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od dnia otwarcia ofert tj. do dnia  2 lutego 2022 r. do godziny 15.00, poprzez wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie ul. Staszica 16 oraz na stronie internetowej www.spsk1.lublin.pl.
•    Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.
•    SPSK Nr 1 w Lublinie zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.
•    Środki odwoławcze (protesty i odwołania) dotyczące konkursu ofert, można składać w Kancelarii Szpitala, pok. nr 8.