JEDNOSTKI MEDYCZNE

Zakład Radioterapii SPSK 1

 

Pracownicy Zakładu Radioterapii

 

 

Lekarze:

 

 • dr n.med. Aleksandra Kozłowska - Kierownik Zakładu Radioterapii
 • lek.med. Joanna Grabik-Jaworska - Zastępca Kierownika Zakładu Radioterapii
 • lek.med. Marlena Mital-Makuch - Zastępca Kierownika Zakładu Radioterapii
 • lek.med. Dagmara Nycz-Bedońska
 • lek.med. Adam Makuch
 • lek.med. Justyna Kucharska
 • dr n.med. Piotr Kozłowski

Kierownik Fizyków - mgr Marta Wachowicz

Kierownik Zespołu Techników Elektroradiologii - Artur Dzikowski

 

zespół Z. Radioterapii SPSK1

 

Zakład Radioterapii SPSK1 oferuje profesjonalne usługi medyczne z zakresu radioterapii onkologicznej w przyjaznej pacjentowi, kameralnej atmosferze. Jesteśmy w stanie przeprowadzić planowanie i leczenie pacjentów z różnymi lokalizacjami choroby nowotworowej. W kręgu naszych zainteresowań znajdują się między innymi nowotwory przewodu pokarmowego, gruczołu piersiowego, gruczołu krokowego, płuca, skóry, nowotwory układu rozrodczego, hematologiczne, guzy ośrodkowego układu nerwowego, przerzutowe zmiany wewnątrz- i pozaczaszkowe.

 

Kwalifikacja pacjenta do radioterapii odbywa się w Gabinecie Radioterapii (parter, pokój 0.08) w godzinach 9.00-14.00 w dni robocze.

Pacjent może zarezerwować wizytę osobiście, za pośrednictwem członka rodziny lub lekarza kierującego:

 • osobiście w rejestracji / sekretariacie (parter, Zakład Radioterapii)
 • telefonicznie pod numerem: 81 5318143 lub 81 5318100.

Przyjęcie odbywa się na podstawie skierowania do Zakładu Radioterapii.

Prosimy o przygotowanie kart informacyjnych z dotychczasowego przebiegu leczenia onkologicznego oraz aktualnych badań obrazowych nagranych na płycie CD.

 

Czas oczekiwania na wizytę oraz rozpoczęcie napromieniania jest bardzo krótki (do kilku dni). Podczas pierwszej wizyty w Zakładzie Radioterapii lekarz specjalista radioterapii onkologicznej zapoznaje się z dokumentacją, bada chorego, przeprowadza kwalifikację do napromieniania oraz udziela informacji na temat wskazań do leczenia, czasu trwania terapii, przekazuje zalecenia oraz opisuje możliwe działania niepożądane. Plan radioterapii przygotowywany jest na podstawie tomografii komputerowej wykonywanej na miejscu, zazwyczaj bezpośrednio po wizycie w Gabinecie Radioterapii.

Większość pacjentów leczona jest w trybie ambulatoryjnym. Posiadamy 23 miejsca z pełnym wyżywieniem w świeżo wyremontowanym hotelu, znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie z Zakładem Radioterapii. Jest on dedykowany dla pacjentów, którzy ze względu na odległość od miejsca zamieszkania potrzebują zakwaterowania. Pobyt w hotelu jest bezpłatny, koszty refunduje NFZ. Dla chorych wymagających hospitalizacji dysponujemy obecnie kilkoma miejscami w Klinice Chirurgii Onkologicznej.

 

 

Zakład Radioterapii SPSK 1 w Lublinie dysponuje najnowszej generacji sprzętem i aparatura medyczną:

 

Elekta Versa HD to najnowocześniejszy, dostępny  na rynku model akceleratora, wyposażonego we wszystkie możliwe opcje do leczenia pacjentów radioterapią. Urządzenie pozwala realizować każdą terapię związaną z napromienianiem: począwszy od terapii konformalnej 3D poprzez  techniki wysokospecjalistyczne - radioterapię wiązką z modulacją intensywności dawki (IMRT), terapię łukową oraz radioterapię stereotaktyczną. Aparat umożliwia napromienianie z zastosowaniem techniki dynamicznej, w której wiązka promieniowania jest emitowana przez cały czas ruchu obrotowego ramienia akceleratora wokół pacjenta. Dodatkowo, wiązka promieniowania jest na bieżąco formowana przez kolimator wielolistkowy w zależności od tego z jakiego kąta pacjent jest napromieniany. Nowy akcelerator może emitować wiązki promieniowana z filtrem spłaszczającym i bez filtra spłaszczającego. W drugim przypadku zyskujemy na czasie, ponieważ moc dawki promieniowania znacząco wzrasta, co pozwala skrócić czas napromieniania. Urządzenie jest przystosowane do emitowania wiązek fotonowych i elektronowych.

 

Precyzję odtworzenia ułożenia pacjenta względem tomografii komputerowej dla celów radioterapii,  zapewnia zaawansowany system pozycjonowania – HexaPOD evo RT System. System HexaPOD evo RT jest sterowany za pomocą kamery na podczerwień, która umożliwia dokładność pozycjonowania pacjenta poniżej milimetra w sześciu stopniach swobody - korygowanie błędów translacji i błędów rotacyjnych. Rezultatem jest precyzja i zwiększona dokładność  lokalizacji napromienianej zmiany.

 

Akcelerator wyposażono w systemy obrazowania kilowoltowego XVI i megawoltowego iVievGT, co pozwala na precyzyjne uwidocznienie napromienianych zmian, a w przypadku obrazowania kilowoltowego istotną dla pacjenta redukcję dawki. Dla systemu iVievGT mamy możliwość wykorzystania oprogramowania dozymetrycznego iViewDose . Dzięki tej opcji możemy wykorzystać obrazy iViewGT do rekonstrukcji dawki w napromienianej objętości. Oprogramowanie wykorzystując analizę parametru gamma porównuje zrekonstruowaną dawkę z dawką zaplanowaną w systemie planowania leczenia Monaco. System  iViewDose można stosować przed rozpoczęciem leczenia oraz w trakcie terapii.

 

Tomografia komputerowa wykonywana jest przy użyciu innowacyjnego 64-rzędowego tomografu komputerowego Somatom Confidence, który zapewnia  wysokiej jakości badania. Zaawansowane techniki leczenia, które chcemy wdrożyć w ośrodku wymagają najwyższej precyzji. Dostępny tomograf pozwala wykryć zmiany chorobowe, których mniej zaawansowane tomografy nie mają szans uwidocznić. Zaletą jest redukcja dawki, którą otrzymuje pacjent w stosunku do tomografów 8-, 16- i 32-rzędowych. Zastosowane w tomografie nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają na skrócenie czasu trwania badania. SOMATOM Confidence® RT Pro został zaprojektowany, aby ulepszać wizualizację przekrojów pacjenta poprzez  zastosowanie redukcji artefaktów metalowych za pomocą opcji  iMAR¹. Integralną częścią tomografu są dodatkowe, zewnętrzne lasery LAP umożliwiające realizację procedury wirtualnej symulacji.

 

Zakład Radioterapii wyposażony jest także w unikalny, jedyny w Województwie Lubelskim, akcelerator Mobetron przeznaczony do radioterapii śródoperacyjnej.

 

 

Informacja o wpływie działalności ze źródłami promieniowania jonizującego,

wykonywanej przez Zakład Radioterapii

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

na zdrowie ludzi i środowisko w 2022 roku

 

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe/Dz.U.2021, poz. 623 z późn. zm./zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka organizacyjna: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

                                           ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1prowadził w 2022 roku działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w lokalizacji: Zakład Radioterapii, ul. Radziwiłłowska 13, 20-081 Lublin.

Działalność polegała na:

 • stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące i uruchamianiu pracowni,
  w których s
  ą stosowane te urządzenia;
 • przechowywaniu zamkniętych źródeł promieniotwórczych.

Działalność wykonywana była na podstawie zezwoleń Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.           .

Jednostka prowadziła kontrolę narażenia na promieniowanie jonizujące:

 • dla pracowników metodą dozymetrii indywidualnej – w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nie zarejestrowano dawek przekraczających dawki graniczne dla personelu;
 • dla osób z ogółu ludności metodą pomiarów dozymetrii środowiskowej – pomiary skuteczności osłon stałych i ruchomych wykazały, że nie są przekroczone limity dawek określonych przepisami prawa.

Zmierzone wartości dawek efektywnych nie przekroczyły dopuszczalnych dawek granicznych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów, tj.:

 • dla pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące:
  20 mSv
 • dla osób z ogółu ludności: 1 mSv 

Ponadto, w tym samym okresie, nie miały miejsca żadne sytuacje awaryjne, mające wpływ na zwiększenie narażenia osób z ogółu ludności oraz pracowników na promieniowanie jonizujące.

Podczas prowadzenia działalności z wykorzystaniem zamkniętych źródeł promieniotwórczych, nie odnotowano żadnych zdarzeń radiacyjnych, w wyniku których doszło do niekontrolowanego uwolnienia izotopów promieniotwórczych, a przeprowadzane procedury medyczne nie wpłynęły na narażenie na promieniowanie jonizujące przekraczające poziom mocy dawki dla osób z ogółu ludności określonej w ustawie Prawa Atomowego i związanych z nim rozporządzeń.

Jednostka nie wykonywała działalności, która wiąże się z uwalnianiem substancji promieniotwórczych do środowiska.

Z prowadzonych pomiarów dawek indywidualnych, pomiarów dozymetrycznych w środowisku, pozyskanych niezbędnych danych oraz wykonanych analiz wynika, że prowadzenie działalności przez Zakład Radioterapii SPSK Nr 1 w Lublinie, związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, nie miało w 2022 roku  negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko.

 

 

 

 

Pracownicy jednostki

Telefony

Rejestracja / sekretariat Zakładu Radioterapii: 81 5318143
Gabinet Radioterapii: 81 5318100
Kierownik Zakładu Radioterapii: 81 5318107
Gabinety lekarzy: 81 5318103 / 81 5318104
Pracownia Fizyki Medycznej: 81 5318105 / 81 5318106

Adres

Radziwiłłowska 13 - Lublin

E-mail

wyślij e-maila