JEDNOSTKI MEDYCZNE

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Numer postępowania
-

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Zadanie 1 

- udzielania przez lekarzy specjalistów oraz lekarzy specjalizujących się w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w siedzibie Udzielającego zamówienia połączonych  z zadaniami dydaktyczno – naukowymi wykonywanymi na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Zadanie 2  

- udzielania przez lekarzy specjalistów oraz lekarzy specjalizujących się w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii całodobowych świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Zadanie 3

- kierowanie i zarządzanie Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Szpitalnym Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK Nr 1 w Lublinie.

Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od dnia 01.01.2017 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert można uzyskać w budynku Dyrekcji SPSK Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16, pokój nr 17, w godz. 8 – 14, oraz na stronie internetowej www.spsk1.lublin.pl 

Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie  z  adnotacją „KONKURS   OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH W DZIEDZINIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII - dotyczy zadania 1, 2 lub 3” w Kancelarii Szpitala, pokój nr 8 do dnia 16.11.2016 r.   do godz. 13.00

nr  1 (budynek Dyrekcji,  pokój nr 17 ), Lublin, ul. Staszica 16, o godz. 13.30

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni, licząc od dnia otwarcia ofert tj. do dnia  23.11.2016r do godziny 14.00 poprzez wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie ul. Staszica 16 oraz na stronie internetowej Szpitala.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.

SPSK Nr 1 zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert

Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert można składać w Kancelarii Szpitala, pok. Nr 8.