JEDNOSTKI MEDYCZNE

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności cyfrowej - Oświadczenie w sprawie dostępności

 

Wstęp

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-16.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W Samnodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że: strona internetowa spsk1.lublin.pl spełnia wymagania w 93.03%.

Stwierdzone wady:

- Brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”.

- Formant formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje alternatywnego tytułu

- Przycisk używany do oznaczania kontrolki formularza nie ma wartości tekstowej, która mogłaby zostać użyta do zidentyfikowania jego celu.

- Jeden z elementów na stronie nie posiada unikalnego identyfikatora (identyfikator ten wystąpił już na stronie wcześniej)

- Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.

- Kilka elementów wejściowych typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety.
   
Wyeliminowanie powyższych wad w dostępności planowane jest do usunięcia w czwartym kwartale 2021 roku.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

– powiększanie czcionki
– podświetlanie linków
– ustawienie wysokiego kontrastu
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Jarosław Krawczyk - Kierownik Działu IT – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie, ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin, jkrawczyk@spsk1.lublin.pl lub pod numerem telefonu 609 358 934.

Poprzez dane kontaktowe można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Obiekty Samodzielnego Szpitala Klinicznego NR 1 w Lublinie spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 W zakresie dostępności architektonicznej:

  1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy, pochylnie dla niepełnosprawnych),
  2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowe, windy, drzwi automatycznie otwierane,
  3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, portier,
  4. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – instrukcja dla portiera,
  5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oświetlenie awaryjne, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

Budynki przy ul. Stanisława Staszica 16

Budynek A-16: Klinika Chorób Zakaźnych

Budynek trzykondygnacyjny, wejście główne na poziomie gruntu bez barier architektonicznych. Brak windy, poziomy +1 oraz +2 dostępne ze schodów wyposażonych w pochwyty. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Budynek B-16: Poradnia Kl. Chorób Zakaźnych; Dzienny Oddział Chemioterapii

Budynek jednokondygnacyjny, wejście główne na poziomie gruntu bez barier architektonicznych. Wszystkie pomieszczenia dostępne na tym samym poziomie, bez schodów. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Budynek C-16: Zakład Diagnostyki i Terapii Endoskopowej; Ginekologiczno-Położnicza Izba Przyjęć

Budynek dwukondygnacyjny, wejście główne na poziomie gruntu bez barier architektonicznych. Brak windy, poziom +1 dostępny ze schodów wyposażonych w pochwyty. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Budynek D-16: Kliniki i Bloki Operacyjne: Położnictwa i Patologii Ciąży; Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego oraz Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Budynek pięciokondygnacyjny, wejście główne na poziomie gruntu bez barier architektonicznych. Budynek wyposażony w windę oraz schody z pochwytami. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Budynek E-16: II Kl. Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego;

II Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Apteka Szpitalna, Zakład Radiologii Lekarskiej

Budynek trzykondygnacyjny, wejście główne dostępne po schodach lub poprzez budynki sąsiadujące bez barier architektonicznych. Budynek wyposażony w dwie windy oraz schody z pochwytami. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Budynek F-16: Klinika Chorób Wewnętrznych, Izba Przyjęć, Portiernia

Budynek trzykondygnacyjny, wejście główne na poziomie gruntu bez barier architektonicznych. Wejście boczne po schodach. Budynek wyposażony w windę, platformę dla osób niepełnosprawnych, pochylnię, schody z pochwytami. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Budynek H-16: Izba Przyjęć

Budynek dwukondygnacyjny, wejście poprzez budynek sąsiadujący F-16 bez barier architektonicznych. Brak windy, poziom +1 dostępny ze schodów wyposażonych w pochwyty lub windą w sąsiadującym budynku F-16. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Budynek J-16: Administracja Szpitala

Budynek trzykondygnacyjny, wejście główne na poziomie gruntu bez barier architektonicznych. Brak windy, poziom +1 dostępny ze schodów wyposażonych w pochwyty. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

 

Budynki przy ul. Stanisława Staszica 11

Budynek A-11: Portiernia; Pom. socjalno-administracyjne

Budynek trzykondygnacyjny, wejście główne dostępne po schodach przez budynek B-11 lub poprzez budynek sąsiadujący P-11 wyposażony w windę oraz łącznik M-11 na tym samym poziomie. Brak windy, poziom +1 dostępny ze schodów wyposażonych w pochwyty. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu do sąsiadującego budynku połączonego na tym samym poziomie parteru z budynkiem A-11. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Budynek B-11: Pomieszczenia administracyjne, Bank Krwi

Budynek czterokondygnacyjny, wejście główne dostępne po schodach lub poprzez budynek sąsiadujący P-11 wyposażony w windę oraz łącznik M-11 na tym samym poziomie. Brak windy, poziomy +1 i +2 dostępne ze schodów wyposażonych w pochwyty. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu do sąsiadującego budynku połączonego na tym samym poziomie parteru z budynkiem B-11. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Budynek C-11: Sala wykładowa, Sala konferencyjna

Budynek trzykondygnacyjny, wejście główne dostępne po schodach przez budynek B-11 lub poprzez budynek sąsiadujący P-11 wyposażony w windę oraz łącznik M-11 na tym samym poziomie. Brak windy, poziom +1 dostępny ze schodów wyposażonych w pochwyty. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu do sąsiadującego budynku połączonego na tym samym poziomie parteru z budynkiem C-11. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Budynek D-11: Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej

Budynek czterokondygnacyjny, wejście główne dostępne po schodach przez budynek B-11 lub poprzez budynek sąsiadujący P-11 wyposażony w windę oraz łącznik M-11 na tym samym poziomie. Budynek wyposażony w windę oraz schody z pochwytami. W budynku znajduje się łazienka i toaleta dla niepełnosprawnych. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Budynek E-11: Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

Budynek trzykondygnacyjny, wejście główne dostępne po schodach przez budynek B-11 lub poprzez budynek sąsiadujący P-11 wyposażony w windę oraz łącznik M-11 na tym samym poziomie. Brak windy. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu do sąsiadującego budynku połączonego na tym samym poziomie parteru z budynkiem E-11. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Budynek F-11: Kl. Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Klinika Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, Izba Przyjęć, Zakład Radiologii Obrazowej

Budynek sześciokondygnacyjny, wejście główne na poziomie gruntu bez barier architektonicznych. Budynek wyposażony w dwie windy oraz schody z pochwytami. W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

 

Budynek G-11: Kl. Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku

Budynek sześciokondygnacyjny, wejście główne na poziomie gruntu bez barier architektonicznych. Budynek wyposażony w dwie windy oraz schody z pochwytami. W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Budynek H-11: Poradnia Diagnostyczno-Lecznicza, gabinety zabiegowe Klinika Dermatologii, Pomieszczenia administracyjno-biurowe

Budynek trzykondygnacyjny, wejście do Poradni Diagnostyczno-Leczniczej za pomocą stopnia lub pochylni dla niepełnosprawnych, wejście do gabinetów zabiegowych Kliniki Dermatologii za pomocą schodów z pochwytami. W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Budynek J-11: Laboratorium Mikrobiologii Medycznej, Pracowania Histopatologii

Budynek trzykondygnacyjny, wejście główne dostępne po schodach bez pochwytów. Brak windy, poziom -1 i +1 dostępne ze schodów wyposażonych w pochwyty. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Budynek Ł-11: Klinika Dermatologii

Budynek jednokondygnacyjny, wejście główne za pomocą stopnia lub pochylni dla niepełnosprawnych. W budynku znajduje się łazienka dla niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia dostępne na tym samym poziomie, bez schodów. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Budynek P-11: Samodzielna Pracownia Diagnostyki Obrazowej - Rezonans  magnetyczny

Budynek trzykondygnacyjny, wejście dostępne z budynków B-11 i F-11. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściach do budynków B-11 i F-11. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

 

 

Budynki przy ul. Radziwiłłowskiej 13

Budynek A-13: Hotel, Punkt szczepień

Budynek trzykondygnacyjny, wejście główne za pomocą schodów lub pochylni dla niepełnosprawnych. W budynku znajduje się łazienka dla niepełnosprawnych. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Budynek B-13: Budynek Chirurgii Onkologicznej i Zakład Radioterapii

Budynek czterokondygnacyjny, wejście główne na poziomie gruntu bez barier architektonicznych. Budynek wyposażony w dwie windy oraz schody z pochwytami. W budynku znajduje się łazienka dla niepełnosprawnych. Drzwi główne automatycznie otwierane. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Budynek E-13: Kuchnia Szpitalna, Kotłownia

Budynek trzykondygnacyjny, wejście główne na poziomie gruntu bez barier architektonicznych. Budynek wyposażony windę oraz schody z pochwytami. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Budynki przy ul. Chmielnej 1

Budynek A-1: Klinika Okulistyki

Budynek pięciokondygnacyjny, wejście główne za pomocą schodów z pochwytami. Budynek wyposażony windę oraz schody z pochwytami. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Budynek C-1: Klinika Okulistyki

Budynek ośmiokondygnacyjny, wejście główne za pomocą schodów z pochwytami, możliwość wejścia od tyłu budynku na poziomie gruntu bez barier architektonicznych przez drzwi automatycznie otwierane. Budynek wyposażony w trzy windy oraz schody z pochwytami. W budynku znajduje się łazienka dla niepełnosprawnych. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Budynek F-1: Aula Akademicka

Budynek dwukondygnacyjny, wejście główne na poziomie gruntu bez barier architektonicznych. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Budynki przy ul. Głuskiej 1

Budynek A-2: I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji

Budynek trzykondygnacyjny, wejście główne na poziomie gruntu bez barier architektonicznych. Budynek wyposażony windę, schodołaz oraz schody z pochwytami. W budynku znajduje się łazienka dla niepełnosprawnych. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Budynek B-2: II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej

Budynek trzykondygnacyjny, wejście główne na poziomie gruntu bez barier architektonicznych. Budynek wyposażony windę, schodołaz oraz schody z pochwytami. W budynku znajduje się łazienka dla niepełnosprawnych. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Budynek przy ul. Stanisława Staszica 14A: Przykliniczna Przychodnia Specjalistyczna

Budynek pięciokondygnacyjny, wejście główne na poziomie gruntu bez barier architektonicznych. Budynek wyposażony windę oraz schody z pochwytami. W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Budynek przy ul. Mariana Langiewicza 6A: Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Budynek sześciokondygnacyjny, wejście główne za pomocą schodów lub pochylni dla niepełnosprawnych. Budynek wyposażony windę oraz schody z pochwytami. W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.