Projekt obejmuje utworzenie i wyposażenie Kliniki Chorób Zakaźnych w zespole budynków przy  ulicy Staszica 16 w Lublinie oraz przystosowanie pomieszczeń w pozostałych budynkach do świadczenia wysokospecjalistycznych usług medycznych dla pacjentów z całego kraju.  W ramach projektowanych robót budowlanych wykonano bądź zostaną wykonane następujące  prace: roboty w budynku A-16 związane z utworzeniem w ramach  SPSK Nr 1  Kliniki Chorób Zakaźnych, przebudowa budynku B-16 przeznaczonego dla pacjentów, którym podawane będą leki cytostatyczne w systemie dziennym, przebudowę budynku C-16 z przeznaczeniem na Zakład Diagnostyki i Terapii Endoskopowej oraz  Ginekologiczno- Położniczą Izbę Przyjęć, przebudowę i remont budynku D-16 wraz z dobudową , która  ma na celu dostosowanie istniejącego kompleksu pomieszczeń  do wymagań określonych w aktualnych przepisach prawa w  szczególności: rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać  pod względem fachowym i sanitarnym  pomieszczenia i urządzenia Zakładu Opieki Zdrowotnej, Dz. U. Nr 213 poz. 1568, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz. U. Nr 121 poz. 1138 z późniejszymi zmianami, oraz  aktualnych przepisów prawa budowlanego. Przeznaczeniem określającym  funkcję dobudowy jest uzyskanie powierzchni użytkowej pozwalającej na dostosowanie zlokalizowanych na przyległych kondygnacjach bloków operacyjnych do aktualnych wymagań  higieniczno-sanitarnych i użytkowych. W ramach projektu wykonane zostały również prace związane z remontem i przebudową istniejącego budynku J-16 z przeznaczeniem na funkcje administracyjne szpitala, a także roboty budowlane związane z wymianą urządzeń technicznych znajdujących się w  budynku J-16.W ramach projektu większość wymienionych obiektów wyposażona zostanie w sprzęt i wyposażenie medyczne. Beneficjentami ostatecznymi projektu będą pacjenci z obszaru całego kraju, którzy mają prawo do korzystania z usług medycznych SPSK 1 w Lublinie. W wyniku realizacji projektu szpital będzie mógł zapewnić specjalistyczną, na wysokim poziomie, opiekę medyczną pozwalającą na prowadzenie lepszej diagnostyki i leczenie pacjentów z chorobami zakaźnymi, schorzeniami układu pokarmowego, układu rodnego ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych.

Rzeczowy zakres realizacji projektu

     Od połowy sierpnia 2009 r. rozpoczęła swoją działalność Klinika Chorób Zakaźnych. Zespół budynków mieszczący izbę przyjęć, oddziały łóżkowe, poradnię  przykliniczną, część socjalną i pomieszczenia techniczne, rozlokowany jest w obiektach A-16 i B-16. Roboty budowlane rozpoczęto jeszcze w 2006 r. Aktualnie funkcjonująca Klinika  Chorób Zakaźnych mieści się w budynku  o trzech kondygnacjach użytkowych, o powierzchni użytkowej 1764 m2, kubaturze 8 540 m3, z własną izbą przyjęć, salami chorych jedno i dwułóżkowymi oraz własnymi węzłami sanitarnymi. Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na dostawę kompleksowego wyposażenia Kliniki Chorób Zakaźnych o wartości blisko 3 mln zł. 

 

Dokonano także przebudowy parterowego, istniejącego  budynku o powierzchni 273 m2 zamieniając dotychczasową funkcję Poradni Chirurgicznej i Kardiologicznej na Poradnię Kliniki Chorób  Zakaźnych. Pozostałą część budynku B-16 o powierzchni użytkowej 154 m2 zaadoptowano po przebudowie na 11 stanowiskowy Oddział Dzienny Chemioterapii. Leki cytostatyczne przygotowywane są w aptece szpitalnej. Wyposażenia wyżej wymienionych pomieszczeń wyniosło ponad  400 tys. zł. 

W pierwszym kwartale 2010 r. zakończono także kolejny etap projektu-roboty remontowo-budowlane związane z przygotowaniem pomieszczeń zastępczych dla jednostek szpitalnych w budynku H-11. Zaplanowane prace w tym zakresie przebiegły zgodnie z  założonym harmonogramem.

    W I kwartale 2010 roku rozpoczęto również prace remontowo-budowlane  obejmujące dalszą część budynku B-16 oraz budynek C-16 z przeznaczeniem na Zakład Diagnostyki i Terapii Endoskopowej oraz Ginekologiczno-Położniczą Izbę Przyjęć. Koszt tego zadania to ponad 1 600 tys. zł. Realizację tego zadania  zakończono zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą prac w III kwartale  2010 r.

Kolejnym, zakończonym już elementem realizacji i wdrażania projektu był remont  i rozbudowa bloków operacyjnych w budynku D-16. Z początkiem listopada 2010 r.  została podpisana umowa w tej sprawie oraz rozpoczęły się prace budowlane. Przebudowa miała na celu dostosowanie istniejącego kompleksu pomieszczeń w przedmiotowym  budynku D-16 oraz istniejącej dobudowy do aktualnych wymagań sanitarno-technicznych, co z kolei znacznie zwiększy komfort dla przebywających tam pacjentów oraz polepszy warunki pracy personelu szpitala. Przeznaczeniem określającym funkcję dobudowy było uzyskanie powierzchni pozwalającej na dostosowanie zlokalizowanych na przyległych kondygnacjach bloków operacyjnych do aktualnych wymagań użytkowych. Zgodnie z zawartą umową prace w tym zakresie zakończyły  się na przełomie III i IV kwartału 2011 r. roku. Po przeprowadzeniu niezbędnych odbiorów technicznych i prac rozruchowych remontowanych pomieszczeń, na przełomie kwietnia i maja 2012 r. rozpoczną swoją pełną działalność wszystkie kliniki zlokalizowane w  budynku D-16: Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży oraz Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego.

W I kwartale 2012 r. podpisana została umowa dotycząca zakupu  wyposażenia Zakładu Diagnostyki i Terapii Endoskopowej. Dostawa sprzętu na kwotę blisko 1 mln zł przebiegła zgodnie z założonym  harmonogramem. Wyposażenie jednostki w najwyższej klasy sprzęt endoskopowy, m.in.: videokolonoskop, video gastroskop, duodenoskop zabiegowy, gastroskop ultrasonograficzny pozwoli na poprawę wyników leczenia w aspekcie chorób nowotworowych przewodu pokarmowego. Realizacja projektu w tym zakresie wzmocni pozycję szpitala jako ośrodka, którego jakość procesu leczenia zależy od jak najwcześniejszej diagnostyki i wdrożenia odpowiedniego postępowania terapeutycznego.


Zgodnie z założonym harmonogramem postępowały prace związane z remontem urządzeń technicznych, mających zapewnić pełną wydajność  w tym zakresie dla szpitala po zakończeniu realizacji projektu. Część tego zadania na kwotę ok. 370 tys. zł.  dotycząca wymiany agregatu prądotwórczego wraz z robotami towarzyszącymi została zrealizowana zgodnie z umową w III kwartale 2010 r. Zakres rzeczowy prac dotyczących remontu pomieszczeń technicznych w budynku J-16 SPSK 1  na koszt blisko 1 500 tys. zł. - remont wymiennikowni – został zakończony zgodnie z umową w I kwartale 2011 r.

Zrealizowana została również dostawa na Wyposażenie związane z przebudową i rozbudową budynku D-16. Podpisana w październiku 2011 r. umowa przewidywała  zakup  wysokiej jakości wyposażenia sali operacyjnej tj. stołu i zestawu lamp operacyjnych na kwotę ponad 300 tyś. zł. Ponadto w III kwartale  2011 r. Beneficjent uzyskał zgodę Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Zdrowia) na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu  dla powyższego zadania. Rozstrzygnięcie procedury przetargowej miało miejsce w I kwartale 2012 r.  W ramach tego postępowania zaplanowane było wyposażenie w specjalistyczny sprzęt Kliniki Położnictwa i Patologii Ciąży m.in.: w nowoczesny aparat USG, zintegrowany system sali operacyjnej do cięć cesarskich, system centralnego monitoringu KTG oraz pozostałe wyposażenie bloków operacyjnych.

Wraz z  końcem września 2011 r. oddany do użytkowania został Plac manewrowy dla wozów bojowych Państwowej Straży Pożarnej przed budynkiem D-16, którego wykonanie stanowiło warunek konieczny do odbioru wyremontowanego budynku D-16.

Wraz z dostarczeniem przez Wykonawców ostatnich dostaw zakupionego sprzętu dobiegła końca rzeczowa realizacja projektu, którego zakończenie przewidziane jest na koniec kwietnia 2012 r., a więc na 14 miesięcy wcześniej od założonego w Harmonogramie terminu.

Beneficjent wywiązał się także z obowiązku informacji i promocji. Przed poszczególnymi, wyremontowanymi budynkami (A-16, C-16, D-16 i J-16) zawisły tablice pamiątkowe a na zakupionym sprzęcie medycznym umieszczone zostały naklejki  informujące o wykonanych pracach, źródle finansowania oraz funduszu z jakiego były współfinansowane.