JEDNOSTKI MEDYCZNE

AKTUALNE OFERTY PRACY

 

 

REKRUTACJA PERSONELU DO SZPITALA TYMCZASOWEGO- link do ogłoszenia

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Konkurs ofert: na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w SPSK Nr 1
w  Lublini - link do ogłoszenia

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Konkurs ofert: na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Oddziale Noworodków w SPSK Nr 1
w  Lublini - link do ogłoszenia

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: diagnostyki obrazowej - link do ogłoszenia

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji SPSK nr 1 w Lublinie zatrudni osobę na stanowisko terapeuty zajęciowego.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy – 1  etat, zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1.  Wykształcenie:

wykształcenie policealne, pomaturalne lub podyplomowe na kierunku terapeuty zajęciowego

 1. Wymagania konieczne:
 1. praktyki zawodowe lub minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 2. Umiejętność pracy w zespole, a także samodzielność w realizacji powierzonych zadań.
 3. Umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność, elastyczność w działaniu,
 4. Umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań pacjentów,
 5. Umiejętności manualne
 6. Życzliwy i uprzejmy kontakt z ludźmi, umiejętność rozwiązywania konfliktów, umiejętność uważnego słuchania, systematyczność, samodzielność, odporność na stres.

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie dokumentacji indywidualnej i zbiorczej obowiązującej w placówce.
 2. Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych zgodnie z rocznym, miesięcznym i tygodniowym planem pracy.
 3. Opracowywanie planów terapeutycznych w uzgodnieniu z zespołem pracującym w I Klinice Psychiatrii
 4. Wykorzystywanie oraz stosowanie w pracy różnych metod i form terapii.
 5. Motywowanie uczestników do aktywności w zajęciach terapeutycznych, utrzymania higieny osobistej i utrzymania porządku na terenie placówki.
 6. Prowadzenie działań zmierzających do integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi
 7. Dbanie o dobrą kondycję psychiczną, bezpieczeństwo i prawidłowe stosunki międzyludzkie wszystkich uczestników.

 Warunki zatrudnienia na stanowisku:

      1. Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

      2. Informacje i wymogi dotyczące zatrudnienia są zawarte w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dn. 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień - link

 

Składanie ofert listownie na adres: 

SPSK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko terapeuty zajęciowego” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@spsk1.lublin.pl

                        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. instalacji i urządzeń elektrycznych

w Dziale Techniczno -Eksploatacyjnym

 

 

Główne obowiązki:

Samodzielne realizowanie zadań w zakresie:

 • sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem prac w zakresie instalacji elektrycznych oraz urządzeń elektrycznych;
 • koordynowania i uzgadniania wszelkich czynności związanych z eksploatacją instalacji i urządzeń elektroenergetycznych z pracownikami działu lub inspektorem nadzoru inwestorskiego;
 • opracowywania rocznych i wieloletnich planów remontów oraz konserwacji obiektów;
 • nadzór nad realizacją zadań remontowych, przygotowywanie kosztorysów inwestorskich, dokonywanie odbiorów i rozliczanie zadań remontowych;
 • zlecania i nadzoru nad okresowymi przeglądami obiektów budowlanych oraz prowadzenie centralnego rejestru zleceń;
 • prowadzenia nadzoru  merytorycznego nad pracami zewnętrznych podmiotów gospodarczych;
 • umiejętność weryfikacji dokumentacji projektowej.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze specjalizacji stanowiska;
 • uprawnienia branżowe (minimum świadectwo kwalifikacyjne SEP E i D powyżej
  1 kV);
 • znajomość prawa budowlanego oraz innych przepisów i norm w zakresie stanowiska pracy;
 • znajomość ustawy Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • dyspozycyjność, samodzielność, rzetelność i zaangażowanie;
 • prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania dodatkowe:

uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych mile widziane

 

 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (w przypadku posiadania    uprawnień budowlanych);
 • umiejętność kosztorysowania w programie Norma PRO;
 • znajomość oprogramowania AutoCAD.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • możliwość rozwoju oraz zdobywania nowych doświadczeń;
 • szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 18.05.2021r.

 

Miejsce składania ofert pracy: 

 

- listownie na adres:

SPSK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko specjalista ds. instalacji i urządzeń elektrycznych”

 

- osobiście w kancelarii Szpitala przy ul. Staszica 16 pok. nr 8

- drogą elektroniczną na adres e-mail: jjanczarek@spsk1.lublin.pl

 

 

                                                                       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko lekarza neonatologa w Oddziale Noworodków Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

 

Główne obowiązki:

 • czynne uczestniczenie w procesie leczenia i diagnostyki chorego w zakresie określonym przez Lekarza Kierującego Oddziałem,
 • sprawowanie fachowej i troskliwej opieki nad pacjentami,
 • dbanie o dobrą jakość usług medycznych i o jej stałe podnoszenie,
 • dbanie o przestrzeganie praw pacjenta,
 • rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej.

Wymagania niezbędne:

 

 • I lub II stopień specjalizacji w dziedzinie pediatrii lub neonatologii, specjalizacja w dziedzinie anestezjologii z doświadczeniem w pracy na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka;
 • kurs NLS / w przypadku specjalizacji w dziedzinie pediatrii /;
 • mile widziana umiejętność wykonywania USG;
 • dobry kontakt z dziećmi, empatia, cierpliwość;
 • umiejętność współpracy w zespole, odpowiedzialność, samodzielność;
 • dyspozycyjność w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Oferujemy:

 

 • pracę w podstawowej ordynacji oddziału oraz dyżury medyczne, umowę zlecenie, kontrakt
 • możliwość rozwoju oraz zdobywania nowych doświadczeń
 • szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15.03.2021r. listownie na adres:

 

SPSK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko lekarz neonatologa” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: jjanczarek@spsk1.lublin.pl

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. instalacji sanitarnych

w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym

 

 

Główne obowiązki:

Samodzielne realizowanie zadań w zakresie:

 • sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem prac w zakresie instalacji sanitarnych;
 • koordynowania i uzgadniania wszelkich czynności związanych z eksploatacją instalacji sanitarnych z pracownikami działu;
 • umiejętność weryfikacji dokumentacji projektowej.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe zawodowe lub średnie na kierunku inżynierii sanitarnej;
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych;
 • znajomość prawa budowlanego oraz innych przepisów i norm w zakresie stanowiska pracy;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • dyspozycyjność, samodzielność, rzetelność i zaangażowanie;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • umiejętność kosztorysowania w programie Norma PRO;
 • znajomość oprogramowania AutoCAD.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • możliwość rozwoju oraz zdobywania nowych doświadczeń;
 • szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15.02.2021r.  Składanie ofert pracy listownie na adres: 

SPSK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko specjalista ds. instalacji sanitarnych” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: jjanczarek@spsk1.lublin.pl

 

                                                          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dyrektor SPSK Nr 1 w Lublinie
adres podmiotu leczniczego : ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
 

 

ogłasza konkurs na stanowisko
Naczelnej Pielęgniarki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 


Wymagane kwalifikacje od kandydata na stanowisko: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. nr 151, poz.896).
Kandydat zgłaszający się do konkursu proszony jest o złożenie dokumentów określonych w § 12, ust.1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą:


1) podanie do kierownika podmiotu leczniczego o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4) dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,
5) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko.


Kopie dokumentów, których mowa w pkt. 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat może być obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.


Dokumenty w zamkniętej kopercie, opatrzone imieniem i nazwiskiem, adresem, numerem telefonu kontaktowego z adnotacją o treści: „Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki SPSK Nr 1 w Lublinie” należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w Kancelarii Szpitala pokój nr 8 lub przesłać w tym terminie na adres:

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie, 20-081 Lublin, ul. Staszica 16


Przesyłane dokumenty muszą być doręczone na ww. adres nie później niż w ostatnim dniu terminu wyznaczonego do ich złożenia. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Komisja rozpatrzy zgłoszone kandydatury w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie przy ul. Czechowska 3 A. w Lublinie w terminie do 90 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie indywidualnie na adres wskazany na kopercie zawierającej dokumenty.


Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego, a także Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki SPSK Nr 1 w Lublinie są dostępne w Kancelarii podmiotu leczniczego w dni powszednie w godz. 7:30 – 15:00, a także na stronie internetowej SPSK Nr 1

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: udzielania przez lekarzy specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, całodobowych świadczeń zdrowotnych. - link do ogłoszenia

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko konserwator elektryk

w Dziale Techniczno -Eksploatacyjnym

 

 

Główne obowiązki:

Samodzielne realizowanie zadań w zakresie:

 • nadzór nad całością instalacji elektrycznej na całym obiekcie Szpitala,
 • przeprowadzanie drobnych naprawy sieci i urządzeń elektrycznych,
 • układanie przewodów,
 • budowanie tras kablowych,
 • montaż osprzętu elektrycznego,
 • prace budowlane związane z instalacjami elektrycznymi,
 • prace przy instalacjach elektrycznych, systemach ppoz, alarmowych i itp.,
 • kontrola stanu technicznego urządzeń elektrycznych,  rozdzielni elektrycznych niskiego napięcia oraz agregatów prądotwórczych.

 

 

Wymagania niezbędne:

 • min.  3- letnie doświadczenia w pracy jako konserwator elektryk,
 • wykształcenie kierunkowe min. zawodowe,
 • doświadczenia z urządzeniami elektroenergetycznym,
 • zaangażowania w wykonywaniu zadań
 • samodzielność, odpowiedzialność i pewność w działaniu,
 • uprawnienia SEP, konserwacja do 1kV,
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości do 3,0 m.,
 • własnej inicjatywy, chęci samodzielnego działania
 • zdolności manualne,
 • umiejętności czytania schematów elektrycznych,
 • elastyczność i umiejętność pracy w grupie,
 • dyspozycyjność, samodzielność, rzetelność i zaangażowanie;

 

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziana znajomość podstaw automatyki, systemów SKD, SSP, CCTV,
 • podstawowa wiedza z zagadnień teletechnicznych i zakresu urządzeń AGD.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • możliwość rozwoju oraz zdobywania nowych doświadczeń;
 • szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20.01.2021r.

 

Miejsce składania ofert pracy: 

Listownie na adres:

SPSK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko  konserwator elektryk w Dziale Techniczno- Eksploatacyjnym

 

- osobiście w kancelarii Szpitala przy ul. Staszica 16 pok. nr 8

- drogą elektroniczną na adres e-mail: jjanczarek@spsk1.lublin.pl

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko konserwatora-hydraulika instalacji sanitarnych

w Dziale Techniczno -Eksploatacyjnym

 

 

Główne obowiązki:

Samodzielne realizowanie zadań w zakresie:

 • naprawy instalacji oraz wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych oraz utrzymanie w sprawności technicznej wszystkich urządzeń sanitarnych i gazów medycznych na terenie SPSK 1 w Lublinie;
 • wykonywania napraw bieżących i prac konserwacyjnych w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych;
 • wykonywania napraw bieżących i prac konserwacyjnych w kotłowniach, wymiennikowniach, wentylatorowniach i innych pomieszczeniach technicznych;
 • wykonywania prac warsztatowych;
 • naprawy systemów instalacji i armatury kontrolno-zaporowej;
 • naprawy instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
 • naprawy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
 • kontroli instalacji wody ciepłej i wysokich parametrów czynników grzewczy;
 • współpracy ze wszystkimi pracownikami pionu technicznego i innymi jednostkami organizacyjnymi Szpitala;
 • przestrzegania prawidłowości użytkowania narzędzi, sprzętu ochronnego oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej;
 • wykonywania innych poleceń przełożonych związanych z utrzymaniem w sprawności technicznej instalacji sanitarnych, urządzeń i maszyn zainstalowanych w SPSK Nr 1;

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie o specjalności monter instalacji i urządzeń sanitarnych;
 • uprawnienia energetyczne eksploatacji urządzeń grzewczych (kotły parowe i wodne na paliwa stałe, płynne, gazowe o mocy pow. 50 kW, przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody powyżej 50 kW, urządzenia wentylacji i klimatyzacji o mocy powyżej 50 kW, podstawowa wiedza z zakresu AKPiA);
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze specjalizacji stanowiska;
 • dyspozycyjność, samodzielność, rzetelność i zaangażowanie;

 

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziana znajomość instalacji i urządzeń gazów medycznych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • możliwość rozwoju oraz zdobywania nowych doświadczeń;
 • szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15.11.2020r.

 

Miejsce składania ofert pracy: 

Listownie na adres:

SPSK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko konserwatora-hydraulika instalacji sanitarnych w Dziale Techniczno -Eksploatacyjnym

lub osobiście w kancelarii Szpitala przy ul. Staszica 16 pok. nr 8 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: jjanczarek@spsk1.lublin.pl

 
 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. instalacji sanitarnych

w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym

 

 

Główne obowiązki:

 

Samodzielne realizowanie zadań w zakresie:

 • sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem prac w zakresie instalacji sanitarnych;
 • koordynowania i uzgadniania wszelkich czynności związanych z eksploatacją instalacji sanitarnych z pracownikami działu;
 • umiejętność weryfikacji dokumentacji projektowej.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe zawodowe lub średnie na kierunku inżynierii sanitarnej;
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych;
 • znajomość prawa budowlanego oraz innych przepisów i norm w zakresie stanowiska pracy;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • dyspozycyjność, samodzielność, rzetelność i zaangażowanie;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • umiejętność kosztorysowania w programie Norma PRO;
 • znajomość oprogramowania AutoCAD.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • możliwość rozwoju oraz zdobywania nowych doświadczeń;
 • szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31.08.2020r.

 

Składanie ofert pracy listownie na adres: 

 

SPSK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16

20-081 Lublin

z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko specjalista ds. instalacji sanitarnych” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mmachnio@spsk1.lublin.pl