JEDNOSTKI MEDYCZNE

Szpital Tymczasowy w Lublinie - REKRUTACJA PERSONELU

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 zatrudni personel Szpitala Tymczasowego (ST) w Lublinie (ul. Dworcowa 11):

lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, opiekunów medycznych, techników elektroradiologii.

 

 

Do obsługi medycznej Szpitala Tymczasowego (ST) poszukujemy lekarzy specjalistów lub lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie:

 

 

 • anestezjologii i intensywnej terapii,
 • chorób zakaźnych,
 • chorób wewnętrznych,
 • pneumonologii,
 • kardiologii,
 • medycyny ratunkowej,
 • neurologii,
 • radiologii.

 

Zatrudnimy również personel pielęgniarski, ratowników medycznych i opiekunów medycznych  z doświadczeniem w pracy w następujących zakresach / jednostkach:

 

 • anestezjologii i intensywnej terapii,
 • intensywnej opieki medycznej,
 • intensywnego nadzoru kardiologicznego,
 • kardiologii,
 • chorób zakaźnych,
 • szpitalnych oddziałach ratunkowych / izbach przyjęć/ zespołach ratownictwa medycznego,
 • pneumonologii,
 • neurologii,
 • innych oddziałach zachowawczych oraz zabiegowych.

 

Do obsługi administracyjnej Szpitala Tymczasowego (ST) poszukujemy osób mających doświadczenie w pracy w następujących działach / dziedzinach:

 

 • Kadr i Płac,
 • Statystyki i Rozliczeń,
 • Dokumentacji Medycznej,
 • Księgowości,
 • Zaopatrzenia / Magazynowych,
 • Transportu / Kierowców.

 

Okres zatrudnienia: 3 miesiące (z możliwością przedłużenia w zależności od decyzji Wojewody). Termin oddania ST do użytkowania SPSK Nr 1 w Lublinie - pierwszy tydzień grudnia 2020.

Stawki wynagrodzenia:

 1. Zatrudnienie obsługi medycznej i administracyjnej ST (umowa o pracę) na okres zgodny z poleceniem Wojewody, wydanym na podstawie art. 47 ust. 10 ustawy, który to przepis znajduje się w ustawie z dnia 28 października 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem Covid-19 (ustawa podpisana przez Prezydenta RP w dniu 3 listopada 2020 roku – brak ogłoszenia w dzienniku ustaw na chwilę sporządzania niniejszej informacji) – „wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji(…)”.

 

 1. Zatrudnienie obsługi medycznej ST (różne formy zatrudnienia i zasady wynagrodzenia) – na podstawie polecenia Ministra Zdrowia z dnia 1 listopada 2020 roku, zobowiązującego Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do przyznania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 o 100%.

 

Warunki pracy i płacy  będą ustalane indywidualnie z kandydatami, którzy wyślą nam dane kontaktowe za pośrednictwem poniższego formularza.

Przed podjęciem zatrudnienia pracownikom zapewniamy środki ochrony osobistej oraz szkolenia z zakres bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowania środków ochrony osobistej, zapobiegania i kontroli zakażeń i organizacji pracy w ST.

Zapewniamy pełne wsparcie i pomoc w adaptacji w nowym środowisku, w tym zakwaterowanie w jednym z lubelskich hoteli. (w przypadku skierowania poleceniem Wojewody)

 

Zasady funkcjonowania ST:

Szpital Tymczasowy w Lublinie sprawuje opiekę nad pacjentami COVID - dodatnimi w stanach niezagrażających życiu wg algorytmu przyjęć analogicznie do stosowanego w Szpitalu Narodowym.

 

W ramach Szpitala Tymczasowego (ST) powstaną:

 • punkt przyjęcia pacjenta,
 • jednostka podstawowa – oddział liczący 402 łóżka, podzielony na sektory (5 dla kobiet i 4 dla mężczyzn), liczące średnio po  40 łóżek,
 • pracownia RTG,
 • jednostka terapii respiratorowej - oddział liczący 80 łóżek o wzmożonym nadzorze, podzielony na 4 sektory.

Ponadto:

 • sala zabiegowa,
 • magazyny (farmacji szpitalnej, sprzętu, pościeli, materacy itp.)
 • myjnia łóżek,
 • punkty pielęgniarskie z odcinkami przygotowywania leków,
 • zaplecze socjalne.

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w Szpitalu Tymczasowym prosimy o wypełnienie poniżej zamieszczonego formularza oraz przesłanie CV na adres mailowy:  rekrutacjaST@spsk1.lublin.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: SPSK Nr 1; 20-081 Lublin; ul. Staszica 16.

Dziękujemy za zainteresownie ofertą pracy oraz gwarantujemy poufność w związku z przystąpieniem do procesu rekrutacji .

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
  w Lublinie (zwany dalej „Szpitalem”), adres: ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin,
  telefon 81 532 39 35, e-mail: sekretariat@spsklublin.pl
 2. Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: tel. 81 534 97 45, e-mail: iod@spsk1.lublin.pl
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rekrutacja na wolne stanowisko pracy w szpitalu tymczasowym, przeznaczonym dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.
 4. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy (z art. 221. Kodeksu pracy) przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji (Art.6 ust.1 lit. c RODO). Pozostałe dane, które zostały przesłane w dokumentach przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, która została wyrażona poprzez wysyłanie Pani/Pana zgłoszenie  (Art. 6 ust.1 lit. a RODO). Zgodę może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie. Jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie podmiot realizujący procesy związane z rekrutacją
  i prowadzeniem spraw dotyczących podjęcia pracy w szpitalu tymczasowym przeznaczonym dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2
  oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa a także podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jeśli taka umowa zostanie zawarta.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. archiwizacyjnego). Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.
 7. Ma Pani, Pan prawo:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • do usunięcia swoich danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie tych danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • do ograniczenia przetwarzania swoich danych, przy czym odrębne przepisy mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 • do sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych,
 • do przenoszenia danych na podstawie i zgodnie z art. 20 RODO jeśli nie jest to sprzeczne z przepisami prawa
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby zakwalifikować Panią/Pana do udziału w procesie rekrutacji, celem podjęcia pracy w szpitalu tymczasowym przeznaczonym dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-COV-2.
 2. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 3. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
Artykuły - pozostałe
Nowy budynek Szpitala przy ul. Radziwiłłowskiej 13 został już oddany do użytku, 11 lutego przyjęto w nim pierwszych pacjentów. Powstało tu centrum kompleksowego leczenia chorób nowotworowych, na które składają się: przeniesiona z ulicy Staszica
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację następujących projektów: „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego
Lubelska Akcja Charytatywna „Znani, a nieznani” to ponad 100-osobowa grupa skupiająca w swych szeregach powszechnie znanych i szanowanych przedstawicieli świata nauki, kultury, mediów oraz popularnych i lubianych artystów, którzy tworzą spektakle
Aktualizacja: 22 Grudzień 2020 | Autor: Redakcja